Spring til indhold

Anmodning om eventuel interessetilkendegivelse i at være repræsenteret i EU’s Økonomiske og Sociale Udvalg i perioden 2020-2025

10.02.2020  09:49
Den nuværende mandatperiode for EU’s Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) udløber den 20. september 2020. De ni danske pladser i udvalget skal derfor beskikkes på ny for den kommende periode 2020-2025.

Udenrigsministeriet har som led i nybeskikkelsesprocessen foretaget en bred høring om interessetilkendegivelse i at være medlem i ØSU blandt en række arbejdstager-, arbejdsgiver- og civilsamfundsorganisationer.

Øvrige organisationer, som måtte være interesserede i at være repræsenterede i ØSU, opfordres dog også til at tilkendegive og motivere deres interesse over for Udenrigsministeriet.

Interesserede organisationer bedes motivere deres tilkendegivelse med blandt andet oplysning om antal medlemmer og bredden af de repræsenterede samfundsinteresser, jf. også kriteriet om repræsentativitet i TEUF art. 300, stk. 2, nedenfor.  

På baggrund af de modtagne interessetilkendegivelser vil regeringen med henblik på at kunne indstille ni organisationer til en plads i ØSU foretage en samlet afvejning af motivationerne, hvor der bl.a. vil blive lagt vægt på kriteriet om repræsentativitet, berørte samfundsinteresser, antal medlemmer og sammenhængen mellem organisationens virke og ØSU’s rolle og mandat, jf. også nedenfor.

Udenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle motiverede interessetilkendegivelser senest mandag den 9. marts 2020 på e-mail til Europapolitisk Kontor (eup@um.dk). 

Baggrund om ØSU
ØSU er et af EU’s rådgivende organer. Udvalget består i den kommende periode af 329 medlemmer (efter Storbritanniens udtræden), og udvalget er i overensstemmelse med TEUF art. 300 inddelt i tre grupper: I) Arbejdsgivere, II) arbejdstagere og III) andre aktører, der er repræsentative for civilsamfundet, herunder navnlig på det socioøkonomiske, borgerretlige, faglige og kulturelle område, jf. TEUF art. 300, stk. 2. 

De ni danske pladser i ØSU er fordelt med tre pladser i hver gruppe. Denne fordeling vil blive opretholdt i den kommende mandatperiode. Den aktuelle fordeling af pladserne er som følger:

De danske arbejdsgiverorganisationer er aktuelt repræsenteret af Dansk Industri (1), Dansk Arbejdsgiverforening (1) og Landbrug og Fødevarer (1).

De danske arbejdstagerorganisationer er aktuelt repræsenteret af FH (3) (tidligere LO og FTF). 

Civilsamfundssiden er aktuelt repræsenteret ved Forbrugerådet (1), Kvinderådet (1) og Danske Handicaporganisationer (1).

ØSU’s rådgivning til EU-institutionerne har bl.a. form af udtalelser om forslag til EU-lovgivning på en række områder, og udvalget kan også af eget initiativ komme med udtalelser i tilfælde, hvor det finder det hensigtsmæssigt. Yderligere information om ØSU’s arbejde og rolle kan findes på udvalgets hjemmeside: http://www.eesc.europa.eu/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Europapolitisk kontor på telefon 33 92 00 11 eller e-mail eup@um.dk.

Udenrigsministeriet / Europapolitisk Kontor