Gå til indhold

Sektorer i fokus

Norge er et attraktivt marked for dansk erhvervsliv og er let tilgængeligt sprogligt såvel som kulturelt. Vi har gode og tætte relationer til Norge, og vi er vellidte i markedet.

Byggeri og anlæg

Den norske byggesektor har oplevet vækst siden finanskrisen og er på nuværende tidspunkt præget af rekordhøj aktivitet. I 2020 omsatte den norske bygge- og anlægssektor for DKK 354 mia. og ifølge tal fra brancheorganisationen, Byggenæringens Landsforening, så forventes det samlede bygge- og anlægsmarked i Norge at vokse med 3,1% i 2022 og 0,5% i 2023. Væksten er i særdeleshed skabt ved renoveringsmarkedet for eksisterende boliger, som trækker op med positive vækstrater de kommende år. I 2020 eksporterede Danmark indenfor bygge- og anlægsbranchen til Norge for over DKK 3 mia.

Fra et dansk perspektiv er det særligt interessant, at Norge generelt ligger bagud i forhold til mange andre europæiske lande mht. at gennemføre energieffektiviseringstiltag. Samtidig er der i løbet af de seneste år til stadighed fokus på energieffektivt byggeri, særligt i den offentlige sektor, hvor nationale og regionale krav til indsatsen i den grønne omstilling af Norges byggesektor er steget kraftigt.

Overordnet er der tale om en betydelig samfundsudvikling. Kapaciteten i både offentlig og privat regi er utilstrækkelig til at imødekomme fremtidige behov, både hvad angår volumen og standard. Udviklingen på det norske bygge- og anlægsmarked er blandt andet baseret på en stigning i det norske indbyggertal og et demografisk skift, som betyder, at Norges store byer vil vokse betragteligt de kommende årtier. Således forventes det f.eks., at Oslo skal huse 790.000 indbyggere i 2030 sammenlignet med 696.000 i 2021. Tilsvarende gør sig gældende i Trondheim, Bergen og Stavanger og i mange andre af Norges større byområder.

Derfor skal der også i de kommende år investeres store summer. Blandt andet investeres der ca. NOK 88,6 mia. årligt (fra 2018-2029) som en del af den nationale transportplan. I den forbindelse efterspørger norske aktører innovative og energieffektive løsninger.

Hvis du vil vide mere kontakt Henrik Visby, e-mail: henvis@um.dk / dir. +47 2254 0793 / mobil +47 4152 9038

 

Sundhed- og helsesektor

Norge har en af de mest moderne sundhedssektorer i verdenen, og er konstant åben for innovation og forbedringer af sundhedsområdet. Der bliver løbende investeret i en yderligere modernisering og effektivisering af samfundet, som er med til at skabe muligheder for danske virksomheder.

Den norske regering ønsker at skabe et mere brugerorienteret helse- og omsorgstilbud til deres befolkning, hvor der er fokus på patientsikkerhed, systematisk kvalitetsforbedring, digitalisering og effektivisering på tværs af sundhedssektoren.

Norge er i gang med et historisk løft inden for e-helse og bare i 2021 er der blevet allokeret NOK 189 mio til bedre samarbejdsløsninger og NOK 93 mio til en fælles kommunal journal. Med den nye e-helse lov, er der også åbnet op for bedre tilgang til patientdata, hvilket giver muligheder for nye innovative projekter.

Med en aldrende befolkning, der har et mere kompliceret sygdomsbillede, skaber det et øget behov for kapacitet i den kommunale plejesektor. Den norske regering har i 2021 givet et ekstra tilskud på NOK 250 mio, og der bliver løbende vurderet nye tilskud til kommunerne. Fokusområder der skal udvikles er indenfor: patientflow, assisted living (medicinstyring, sensorteknologi, m.m.), velfærdsudstyr, healing architecture, digital monitorering (kræft, psykiatri, diabetes, m.m.), og digital rehabilitering.

På Life Science området er Norge er i gang med at øge omfanget og implementeringen af bl.a. klinisk patientrettet forskning og innovation. I 2020 blev Oslo Science City åbnet, og Oslo Cancer Cluster skal udvides. Her vil der være muligheder for gode samarbejds- og forskningsmiljøer mellem danske og norske institutioner og virksomheder.

Yderligere, er Norge i gang med at bygge fremtidens hospitaler. Der er påbegyndte hospitalsbyggerier for mere end NOK 50 mia, samt planlagte byggeprojekter for mere end NOK 200 mia. Tilsammen forventes der 358 sundhedsrelaterede byggerier i de kommende år. Her er der specielt interesse for nye løsninger inden for patientflow/wayfinding, healing architecture, hospitalslogistik (digitale løsninger, specialekompetence) og medicinsk-teknisk udstyr.

Ambassaden har en dybdegående forståelse af det norske sundhedsvæsen, samt et stærkt og bredtfavnende netværk, og kan dermed hjælpe din virksomhed på det norske marked. Hvis du vil høre mere om eksportmulighederne inden for sundhedsområdet, eller ønsker rådgivning, så kontakt ambassadens eksportrådgiver Mia Louise Kråkstad, e-mail: miakra@um.dk / tlf. +47 22 54 07 99 / mobil +47 47 28 65 99.

 

Energi, Miljø og Industri 

Norge er fuld i gang med at omlægge sin økonomi i takt med den grønne omstilling. Regeringen har lanceret en lang række strategier for at sikre en effektiv grøn omstilling med fokus på blandt andet industri og transportsektoren. Keywords som fylder meget i den offentlige debat er digitalisering, automatisering, elektrificering og bæredygtighed. Det er især i disse områder at mulighederne for eksport bør findes.

Danmark eksporterer årligt grønne varer til Norge for i omegnen af 5 milliarder DKK. Dette udgør cirka 5 % af Danmarks samlede grønne eksport, og eksporten til Norge har været stærkt stigende fra 2016 hvor eksporten i dette segment alene var på omkring 3 milliarder. Samme vækst har man oplevet på eksporten af energiteknologi og tilsvarende tjenester, hvor Danmarks eksport til Norge steg fra 3,6 milliarder i 2018 til 5,3 milliarder i 2019. Danmark har nogle af verdenens førende virksomheder inden for grøn teknologi, hvis kompetencer står i spidsen for at bidrage til den grønne omstilling. Kombinationen af Norges grønne løfte og villigheden til at investere i bæredygtige løsninger, gør det norske marked til et oplagt eksportmarked for danske virksomheder.

Industrien fylder en stor del af den norske økonomi, her er det især fiskeri- og offshore industrien som udgør et betydeligt eksportsegment for danske virksomheder, men også procesindustrien med produktion af stål og aluminium. I dette segment orienteres der mod automatiseringsløsninger som kan bidrage til effektiv produktion og elektrificering og energieffektivisering, som kan mindske virksomhedernes klimaaftryk.

Afledt af industrien og de store udslip fra transportsektoren er et fornyet fokus på begrebet Power-to-X. Her anvendes vedvarende energi til produktion af grøn hydrogen som kan anvendes til at mindske udledningerne i procesindustrien eller som drivkraft i transportsektoren. Elektrificering og produktion af hydrogen kræver en øget produktion af vedvarende energi. I Norge forventes denne energi at komme fra især vindkraft hvor man de seneste par år har orienteret sig mod muligheder for offshore vind.

Norge er en stolt skibsfart nation og den maritime sektor er en af landets største og vigtigste. Men også dette segment skal omstilles med bæredygtighed for øje. Danske virksomheder med kompetencer inden for green shipping bør orientere sig mod det norske marked for mulig eksport.

Vandbranchen i Norge står over for store investeringer i de kommende år. Organisationen Norsk Vand vurdere et investeringsbehov på 332 milliarder norske kroner fordelt over de næste 20 år. Investeringerne er nødvendige for at sikre rent drikkevand og forsvarlig rensning af spildevandet. Det er især foranlediget af befolkningstilvækst, klimatilpasning og et gammelt ledningsnet. Danske virksomheder som kan bidrage til denne sektor forventes store muligheder i Norge de kommende år.

Hvis du vil høre mere om eksportmulighederne inden for energi, miljø og industri, så kontakt handelsrådgiver Frederik Greve, e-mail: fregje@um.dk /tlf. +47 22 54 07 80 /mobil +47 92 07 88 51.

  

Digitalisering

I lighed med Danmark er Norge et af de mest digitaliserede lande i verden og ikke mindre end 97% af alle nordmænd har adgang til bredbånd, enten via fiber eller mobilnet.

Dette understøttes af strategi om at gøre den offentlige sektor mere digital til gavn for både kommuner, fylker (regioner) og ikke mindst for borgerne. Der er udarbejdet en række konkrete indsatsområder, der skal være med til at lette opgaveløsning i hele den offentlige sektor og værdiskabelse i erhvervslivet. Strategien kan downloades fra Regjerningens hjemmeside.

Det norske marked har over de seneste år vist en enorm omstillingsparathed i hele det offentlig system i såvel kommuner som fylker (regioner) og i det private erhvervsliv, hvorfor smarte digitale løsninger, der er med til at koble borgere og det offentlige er i høj kurs.

Men ikke kun det offentlige Norge ser mod Danmark når der skal findes innovative, effektive og ikke mindst testede løsninger. I det private erhvervsliv er det specielt løsninger til håndtering af administrative processer, overholdelse af GDPR-lovgivningen, og e-handelsplatforme til, der efterlyses.

 

Undervisningssektoren
Et stadigt voksende behov for online læringsplatforme ses som følge af flere initiativer, så som nyt curriculum for alle skoletrin, som indføres gradvist mellem 2020-25 med fokus på digitale platforme til både undervisning som administrative opgaver. Der afsættes år for år stadig flere penge til dette område på Finansloven.  Alene i 2021 er der afsat NOK 70 mio. til sikring af at alle elever har adgang til digitale værktøjer, og målet er af udligne digitale og sociale uligheder.

Regeringen har udarbejdet ”Handlingsplan for digitalisering i gurnnopplæringen”. Rapporten kan hentes via dette link.

 

Cyber Crime
Den stigende trussel fra cyber kriminelle gør også, at der er kommet et øget fokus på løsninger, der er med til at sikre samfundskritiske funktioner. Erhvervslivet efterlyser ligeledes løsninger, der mere aktivt overvåger og imødegår cyberangreb. Dette ses blandt andet i Nasjonal Strategi for digital sikkerhet. Derudover  er der udarbejdet et katalog over tiltag, der må til for at løfte den nationale digitale sikkerhed. Begge rapporter findes online på dette link.

 

Registrer din webshop!
Der blev pr. 1. april 2020 indført krav om at alle webshops, der sælger til private i Norge, skal være registeret i VoEC. Det betyder at danske webshops skal opkræve 25 pct. moms på alt salg til private i Norge. Ordningen er beskrevet hos Tolletaten. Se mere her: VOEC-ordningen - Tolletaten.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis et dansk selskab etablerer sig i Norge gennem Brønnøysundregisteret bortfalder muligheden for at bruge VoEC, det samme gælder for selskaber der allerede er registreret med organisationsnummer (CVR-nummer) i Norge.

Handelsafdelingen på Ambassaden har solidt kendskab til og forståelse af det norske marked, samt et bredt og branchespecifikt netværk, og kan dermed hjælpe din virksomhed på det norske marked. Hvis du vil høre mere om eksportmulighederne inden for digitalisering, eller ønsker rådgivning, så kontakt ambassadens sektorekspert Kalle Bartholin Nielsen på kalnie@um.dk, eller telefon +47 22 54 07 97 / mobil + 47 90 22 91 55.

Kontakt en eksportrådgiver

The Trade Councils team i Oslo består af:

 

Leder af Handelsafdelingen Joakim Larsen
Tlf.: + 47 22 54 08 03
E-mail: joalar@um.dk

Ansvarsområder:
Generelle emner
Public Affairs
Forretningsudvikling

 

Senioreksportrådgiver Henrik Visby
Tlf.: + 47 22 54 07 93
E-mail: henvis@um.dk
LinkedIn

Ansvarsområder:
Infrastruktur
Anlæg og byggeri

 

Sektorekspert Kalle Bartholin Nielsen
Tlf.: + 47  22 54 07 97
E-mail: kalnie@um.dk
LinkedIn

Ansvarsområder:
Digitalisering
New Technologies (nye teknologier)
Cyber Security
eCommerce

 

Eksportrådgiver Frederik Greve Jensen
Tlf.: + 47 22 54 07 80
E-mail: fregje@um.dk 
LinkedIn

Ansvarsområder:
Olie og gas
Maritim industri
Industri og energi (underleverandører)

 

Eksportrådgiver Mia Louise Kråkstad
Tlf: + 47 22 54 07 99
E-mail: miakra@um.dk
LinkedIn

Ansvarsområder:
Sundhed- og offentlig helsesektor
Velfærdsteknologi & e-helse
Udvikling af hospitalsbyggeri & healing architecture
Life Science, Bio & Pharma
Sundhedsprodukter

 

Kontakt vores kollegaer i Norden-Baltikum:

 

Estland

 

Finland

 

Island

 

Letland

 

Litauen

 

Sverige

 

The Trade Council i Udenrigsministeriet