Gå til indhold

Sundhed & Life Science

Norges sundheds- og plejesektor er blandt de mest moderne i verdenen, og er i disse år i gang med at blive innoveret, udviklet og forbedret i endnu større grad

Sundhed og pleje

Der bliver investeret milliarder i en yderligere modernisering, digitalisering og effektivisering af sundheds-sektoren, som er med til at skabe gunstige muligheder for danske virksomheder, som vil udforske eller ind på det norske sundhedsmarked - inden for alt fra velfærdsteknologi, arkitektur, sundhedsfremme eller digitale løsninger.

Life Science

På Life Science området er Norge er i gang med at øge omfanget og implementeringen af bl.a. klinisk patientrettet forskning og innovation. I 2020 blev Oslo Science City åbnet, og Oslo Cancer Cluster skal udvides. Her vil der være muligheder for gode samarbejds- og forskningsmiljøer mellem danske og norske institutioner og virksomheder.

Sundhedsdiplomatiet

Sundhedsdiplomatiet på den danske ambassade er til for at styrke dansk-norske samar-bejde blandt myndigheder, fagmiljøer, forskning og erhverv via vidensdeling, netværk og rådgivning. 

Ambassadens sundhedstem beskæftiger sig med flere forskellige områder herunder:

Udfordringer på sundheds- og plejeområdet i Norge

Lig Danmark, så oplever Norge en stærkt stigende aldrende befolkning, der har et mere kompliceret sygdomsbillede med multisygdomme, som skaber et øget behov for kapacitet i den regionale- og især den kommunale plejesektor. Den norske regering har i 2021 givet et ekstra tilskud på NOK 250 mio til kommunerne, og der bliver løbende vurderet nye til-skud.

Den ældre generation bliver større og større grundet udviklingen af medicin, fokus på hel-bredet og en generel faldene dødelighed, der giver en længere levealder. I 2040 vil der være sket mere end en fordobling i antallet af 80+årige sammenlignet med 2020. Antallet vil stige fra 230.710 til 492.409, og det vil øge presset i de kommunale og regionale sund-hedssystemer . Derfor oplever Norge i de her år, et massivt fokus på sundhedsområdet, som der investeres stort i for at kunne imødekomme det øgede pres. Dette kræver digitale, teknologiske og innovative løsninger.

Yderligere, er Norge i gang med at bygge fremtidens hospitaler. Der er påbegyndte hospi-talsbyggerier for mere end NOK 50 mia, samt planlagte byggeprojekter for mere end NOK 200 mia. Tilsammen forventes der 358 sundhedsrelaterede byggerier i de kommende år. Her er der specielt interesse for nye løsninger inden for patientflow/wayfinding, helsefrem-mende miljøer, hospitalslogistik (digitale løsninger, specialekompetence) og medicinsk-teknisk udstyr.

Norges sundhedsstrategi

Den norske regering ønsker at skabe et mere brugerorienteret sundheds- og omsorgstil-bud til deres befolkning, hvor der er fokus på patientsikkerhed, systematisk kvalitetsfor-bedring, digitalisering og effektivisering på tværs af sundhedssektoren alle niveauer. Norge er i gang med et historisk løft inden for e-sundhed og bare i 2021 blev der allokeret NOK 189 mio. til bedre samarbejdsløsninger og NOK 93 mio. til en fælles kommunal digi-tal journal. Med den nye e-sundhedslov, er der også åbnet op for bedre tilgang til patient-data, hvilket giver muligheder for nye innovative projekter.

Ambassaden har en dybdegående forståelse af det norske sundhedsvæsen, samt et stærkt og bredtfavnende netværk, og kan dermed hjælpe din virksomhed på det norske marked. Hvis du vil høre mere om eksportmulighederne inden for sundhedsområdet, eller ønsker rådgivning, så kontakt ambassadens sundhedsteam!

Kontakt

Loading...